Namelings for Yusuf     
1.Muhammed 
  2.Musa   
  3.Hasan 
   4.Yahya 
   5.Hamza 
   6.Salim 
   7.Ibrahim 
   8.Ahmad 
    9.Hassan 
     10.Salih 
      11.Mansur 
       12.Nasir 
        13.Umar 
         14.Ismail 
         15.Bilal 
         16.Muhammad 
         17.Ahmed 
          18.Abdallah 
           19.Imam 
           20.Ashraf 
           21.Abdu 
           22.Abbas 
           23.Nur   
           24.Sultan 
           25.Hisham