Namelings for Yahya     
26.Abu   
27.Salim 
28.Ahmed 
  29.Jamil 
  30.Tahir 
  31.Mujahid 
   32.Isma   
   33.Jawad 
   34.Abbas 
   35.Zaid 
    36.Khalil 
     37.Hatim 
      38.Saleh 
      39.Saad   
      40.Mohammed 
      41.Khalid 
       42.Ashraf 
       43.Salah 
       44.Sultan 
       45.Jaafar 
        46.Imam 
        47.Yasin 
        48.Imad 
        49.Madani 
         50.Zakaria