Namelings for Umar     
1.Yusuf 
  2.Yazid 
  3.Yahya 
  4.Ahmad 
   5.Musa   
   6.Zakariya 
   7.Imam 
   8.Hamza 
   9.Muhammed 
    10.Talha 
     11.Hisham 
     12.Hatim 
      13.Allah   
      14.Nasir 
       15.Hashim 
        16.Ilyas 
        17.Hasan 
         18.Mansur 
          19.Razi 
          20.Mujahid 
           21.Azam 
            22.Isma   
            23.Ashraf 
            24.Usman 
             25.Nur