Namelings for Rana     
1.Raja   
2.Amrit 
  3.Sahib 
  4.Surinder 
   5.Sandeep 
   6.Rai   
   7.Deepak 
   8.Jitendra 
    9.Sharma 
    10.Nihal   
    11.Sikander 
     12.Kumar 
     13.Arjun 
     14.Patel 
     15.Ram   
     16.Vijay 
     17.Karan 
     18.Dal   
     19.Arya 
      20.Suri 
       21.Brar 
        22.Bhajan 
        23.Ajay 
         24.Pratap 
          25.Badal