Namelings for Musa      
1.Ibrahim 
2.Hamza 
3.Ismail 
4.Yusuf 
  5.Yahya 
  6.Ahmad 
   7.Khalil 
    8.Amin 
    9.Muhammed 
     10.Hassan 
      11.Jamil 
      12.Ahmed 
       13.Salim 
       14.Habib 
       15.Abdallah 
        16.Bilal 
        17.Salih 
         18.Nasir 
          19.Hisham 
          20.Nur   
          21.Khalid 
           22.Zaid 
            23.Sultan 
            24.Ali   
            25.Umar