Namelings for Musa      
1.Ibrahim 
2.Hamza 
3.Ismail 
4.Yusuf 
    5.Yahya 
    6.Ahmad 
      7.Khalil 
        8.Amin 
        9.Muhammed 
          10.Hassan 
            11.Jamil 
            12.Ahmed 
              13.Salim 
              14.Habib 
              15.Abdallah 
                16.Bilal 
                17.Salih 
                  18.Nasir 
                    19.Hisham 
                    20.Nur   
                    21.Khalid 
                      22.Zaid 
                        23.Sultan 
                        24.Ali   
                        25.Umar