Namelings for Mansur     
1.Yusuf 
  2.Yahya 
  3.Muhammed 
   4.Musa   
   5.Nasir 
    6.Umar 
     7.Hasan 
      8.Abdallah 
       9.Ahmad 
        10.Hamza 
        11.Hisham 
        12.Salim 
        13.Ibrahim 
        14.Ismail 
        15.Sultan 
        16.Abdullah 
        17.Salih 
         18.Abu   
         19.Hatim 
          20.Nur   
          21.Imad 
          22.Abbas 
          23.Hassan 
           24.Ghazi 
            25.Hashim