Namelings for Karim     
1.Muhsin 
2.Yunus 
  3.Ali   
  4.Basheer 
   5.Amin 
   6.Ahmad 
    7.Hafiz 
     8.Nur   
     9.Musa   
     10.Rasul 
     11.Hashim 
      12.Ibrahim 
      13.Ghazi 
       14.Hamidullah   
       15.Ismail 
       16.Azam 
        17.Hisham 
        18.Malik 
        19.Badr 
         20.Amir 
         21.Abu   
         22.Zakariya 
         23.Mian 
          24.Jamil 
          25.Muhammed