Namelings for Hatim     
1.Yahya 
2.Umar 
  3.Yazid 
  4.Hamza 
  5.Abdu 
  6.Musa   
  7.Hisham 
  8.Zaid 
   9.Mansur 
    10.Yusuf 
     11.Nasir 
      12.Taher 
      13.Abdallah 
       14.Marwan 
        15.Mujahid 
         16.Salim 
         17.Ahmad 
          18.Salama 
           19.Talha 
            20.Muhammed 
             21.Salih 
              22.Abdullah 
              23.Ammar 
              24.Ghazi 
               25.Hashim