Namelings for Hakim     
1.Jamil 
2.Amin 
3.Habib 
4.Rahim 
5.Malik 
6.Ismail 
7.Arif 
8.Khalil 
  9.Anwar 
  10.Ibrahim 
  11.Ahmed 
   12.Hassan 
    13.Zakaria 
     14.Wali   
     15.Amir 
     16.Jamal 
     17.Musa   
     18.Ahmad 
      19.Azim 
      20.Mohammed 
      21.Juma 
       22.Majid 
        23.Ashraf 
        24.Nasir 
         25.Salim