Namelings for Dawud     
1.Hanifa 
2.Rayhan 
  3.Bakar 
  4.Yazid 
  5.Iyad 
   6.Umar 
    7.Ammaar 
     8.Hatim 
      9.Nidal 
       10.Badali 
        11.Zakariya 
        12.Semad 
         13.Arqam 
          14.Talha 
           15.Jandal 
            16.Mansur 
             17.Hamza 
             18.Talib 
             19.Samah 
              20.Allah   
              21.Musa   
              22.Mazen 
               23.Yusuf 
                24.Yahya 
                25.Rahma