Namelings for Anahita     
1.Taj   
2.Adi 
  3.Dari 
   4.Islam   
    5.Sen 
     6.Bal   
     7.Patel 
     8.Malik 
     9.Kali   
     10.Rasa 
      11.Eros   
      12.Christian   
       13.Mela 
       14.Saka 
       15.Kama   
       16.Ara 
        17.Many 
         18.Fatima 
         19.Urban   
         20.Timur 
         21.Shirin 
         22.Sari   
         23.Tea 
          24.Colombo 
           25.Tashi