Namelings for Allah      
1.Umar 
  2.Zakariya 
  3.Imam 
  4.Banu   
  5.Yazid 
  6.Isma   
  7.Yusuf 
   8.Hisham 
   9.Abu   
   10.Islam   
    11.Muhammed 
     12.Ahl   
     13.Ahmad 
      14.Muhsin 
      15.Razi 
      16.Badr 
       17.Ali   
       18.Musa   
       19.Yahya 
       20.Yunus 
        21.Hamidullah   
        22.Nur   
        23.Mansur 
         24.Hajar 
          25.Pir