Namelings for Ali      
1.Amin 
2.Musa   
3.Ghazi 
  4.Ismail 
  5.Ibrahim 
  6.Ahmad 
   7.Malik 
   8.Khalil 
    9.Zaman 
    10.Anwar 
    11.Habib 
    12.Jamil 
    13.Basheer 
     14.Hisham 
     15.Nur   
     16.Khalid 
      17.Nasir 
       18.Amir 
       19.Tahir 
       20.Ilyas 
       21.Bilal 
       22.Idris 
       23.Usman 
        24.Abu   
        25.Zakaria