Namelings for Agni      
1.Devi 
2.Krishna 
3.Lakshmi 
  4.Kali   
  5.Amma 
   6.Ganesh 
   7.Raju 
    8.Indra 
    9.Jyoti 
     10.Rajan 
      11.Katha 
      12.Arya 
       13.Siva 
        14.Srinivasan 
         15.Chandra 
         16.Rani 
         17.Kala   
         18.Kesari 
          19.Singh 
          20.Mohan 
           21.Kanya 
           22.Sati 
            23.Satya 
            24.Mela 
            25.Priya