Names for Category "Indo-European deities" 

1.Anahita 
2.Aphrodite 
3.Demeter 
4.Freyr 
5.Moni 
6.Perun