Names for Category "Fertility goddesses" 

1.Aditi 
2.Anahita 
3.Freyja   
4.Frigg 
5.Isis   
6.Nerthus 
7.Rosmerta